Förordning (EU) nr 10/2011 om plastmaterial och -artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Europeiska unionens (EU) förordning 10/2011, som är den strängaste och viktigaste lagen om livsmedelsgodkända plastprodukter, har extremt stränga och omfattande krav på standarden för tungmetallgränser för produkter i kontakt med livsmedel, och är vindindikatorn för internationella livsmedelskontakt materialsäkerhet riskkontroll.

food contact plastic

Ny EU-förordning (EU) nr 10/2011 om plastmaterial och -artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel publicerades 2011
15 jan. Den här nya förordningen börjar gälla 1 maj 2011. Den upphäver kommissionens direktiv 2002/72/EG. Det finns flera
övergångsbestämmelser och är sammanfattade i tabell 1.

bord 1

Övergångsbestämmelser

Till 31 december 2012  

Den kan acceptera att släppa ut följande på marknaden

- Material och artiklar i kontakt med livsmedel som lagligen har släppts ut på marknaden

FCM stödjande dokument övergångsbestämmelser

före 1 maj 2011 

Stöddokumenten ska baseras på de grundläggande reglerna för övergripande migration och specifika migrationstester som anges i bilagan till direktiv 82/711/EEG

Från 1 januari 2013 till 31 december 2015

Stöddokument för material, varor och ämnen som släpps ut på marknaden kan baseras på antingen de nya migrationsreglerna som anges i förordning (EU) nr 10/2011 eller reglerna i bilagan till direktiv 82/711/EEG

Från 1 januari 2016

Stöddokument ska baseras på reglerna för migrationstestning som anges i förordning (EU) nr 10/2011

Obs: 1. Innehållet i stöddokumentet hänvisar till tabell 2, D

Tabell 2

A. Omfattning.

1. Material och artiklar samt delar därav som uteslutande består av plast

2. Flerskiktsmaterial och artiklar av plast som hålls samman med lim eller på annat sätt

3. Material och föremål som avses i punkterna 1 och 2 som är tryckta och/eller täckta av en beläggning

4. Plastskikt eller plastbeläggningar, som bildar packningar i lock och förslutningar, som tillsammans med dessa lock och förslutning utgör en uppsättning av två eller flera lager av olika typer av material

5. Plastskikt i flerskiktsmaterial och -artiklar

B. Undantag

1. Jonbytarharts

2. Gummi

3. Silikoner

C. Ämnen bakom funktionell barriär och nanopartiklar

Ämnen bakom en funktionell barriär2

1. Får tillverkas med ämnen som inte finns med i unionsförteckningen

2. Ska följa begränsningen för vinylkloridmonomer bilaga I (SML: Ej upptäckt, 1 mg/kg i slutprodukt)

3. Icke godkända ämnen får användas med en högsta halt på 0,01 mg/kg i livsmedel

4. Får inte tillhöra ämnen som är mutagena, cancerframkallande eller reproduktionstoxiska utan föregående tillstånd

5. Ska inte tillhöra nanoform

Nanopartiklar::

1. Bör bedömas från fall till fall med avseende på deras risk tills mer information är känd

2. Ämnen i nanoform ska endast användas om de uttryckligen är tillåtna och nämns i bilaga I

D. Stöddokument

1. ska innehålla villkoren och resultaten av testning, beräkningar, modellering, annan analys och bevis för säkerheten eller resonemang som visar överensstämmelse

2. Företagaren ska på begäran göra tillgänglig för de nationella behöriga myndigheterna

E. Övergripande migration och specifik migrationsgräns

1. Övergripande migration

- 10 mg/dm² 10

- 60mg/kg 60

2. Specifik migration (Se bilaga I unionsförteckning – När det inte finns någon specifik migrationsgräns eller andra restriktioner finns, ska en generisk specifik migrationsgräns på 60 mg/kg gälla)

Facklig lista

Bilaga I – Monomer och tillsats

BILAGA I Innehåller

1. Monomerer eller andra utgångsämnen

2. Tillsatser exklusive färgämnen

3. Produktionshjälpmedel för polymerer exklusive lösningsmedel

4. Makromolekyler erhållna från mikrobiell fermentering

5. 885 auktoriserat ämne

Bilaga II – Allmän begränsning av material och artiklar

Specifik migrering av tungmetall (mg/kg livsmedel eller livsmedelssimulator)

1. Barium (钡) =1

2. Kobolt (钴) = 0,05

3. Koppar (铜)= 5

4. Järn (铁) = 48

5. Litium (锂) = 0,6

6. Mangan (锰) = 0,6

7. Zink (锌)= 25

Specifik migration av primära aromatiska aminer (summa), detektionsgräns 0,01 mg ämne per kg mat eller livsmedelsstimulerande medel

Bilaga III – Livsmedelssimulanter

10% Etanol 

Anmärkning: Destillerat vatten kan väljas i vissa fall

Matsimulant A

mat med hydrofil karaktär

3% ättiksyra

Matsimulant B

sur mat

20% Etanol 

Matsimulant C

mat upp till 20 % alkoholhalt

50% Etanol 

Matsimulant D1

mat som innehåller > 20 % alkoholhalt

mjölkprodukt

mat med olja i vatten

Vegetabilisk olja 

Matsimulant D2

mat har lipofil karaktär, fria fetter

Poly(2,6-difenyl-p-fenylenoxid), partikelstorlek 60-80 mesh, porstorlek 200 nm

Matsimulant E

torr mat

Bilaga IV – Försäkran om överensstämmelse (DOC)

1. ska utfärdas av företagaren och ska innehålla informationen enligt BILAGA IV3

2. I andra marknadsföringsstadier än i detaljhandelsledet ska DOC finnas tillgängligt för plastmaterial och -artiklar, produkter från mellanstadier av deras tillverkning samt för de ämnen som är avsedda för tillverkningen

3. Skall möjliggöra en enkel identifiering av material, föremål eller produkter från mellanliggande tillverkningsstadier eller ämnen för vilka den är utfärdad

4. – Sammansättningen ska vara känd för tillverkaren av ämnet och göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna på begäran

Bilaga V - Testvillkor

OM1 10d vid 20°C 20

All kontakt med livsmedel i fryst och kylt skick

OM2 10d vid 40°C

All långtidsförvaring i rumstemperatur eller lägre, inklusive uppvärmning upp till 70°C i upp till 2 timmar, eller uppvärmning upp till 100°C i upp till 15 minuter

OM3 2 timmar vid 70°C 

Alla kontaktförhållanden som inkluderar uppvärmning upp till 70°C i upp till 2 timmar, eller upp till 100°C i upp till 15 minuter, som inte följs av långtidsförvaring i rumstemperatur eller kyld temperatur.

OM4 1 timme vid 100°C 

Högtemperaturapplikationer för alla matstimulerande medel vid temperaturer upp till 100°C

OM5 2h vid 100°C eller vid återflöde/alternativt 1h vid 121°C 

Högtemperaturapplicering upp till 121°C

OM6 4 timmar vid 100°C eller vid återflöde

Eventuella förhållanden i kontakt med livsmedel med livsmedelsstimulerande medel A, B eller C, vid temperaturer över 40°C

Anmärkning: Det representerar de värsta förhållandena för alla livsmedelssimulanter i kontakt med polyolefiner

OM7 2 timmar vid 175°C

Högtemperaturapplikationer med fet mat som överstiger villkoren för OM5

Anmärkning: Om det inte är tekniskt möjligt att utföra OM7 med livsmedelssimulator D2 kan testet ersättas med test OM 8 eller OM9

OM8 Livsmedelssimulator E i 2 timmar vid 175 ° C och livsmedelssimulator D2 i 2 timmar vid 100 ° C

Endast högtemperaturapplikationer

Anmärkning: När det inte är tekniskt möjligt att utföra OM7 med livsmedelssimulator D2

OM9 Livsmedelssimulator E i 2 timmar vid 175 ° C och livsmedelssimulator D2 i 10 dagar vid 40 ° C

Högtemperaturapplikationer inklusive långtidsförvaring i rumstemperatur

Anmärkning: När det inte är tekniskt möjligt att utföra OM7 med livsmedelssimulator D2

 

Upphävande av EU-direktiv

1. 80/766/EEG, kommissionens direktiv analysmetod för officiell kontroll av vinylkloridmonomerhalten i materialkontakt med livsmedel

2. 81/432/EEG, kommissionens direktiv analysmetod för officiell kontroll av vinylkloridutsläpp från material och varor till livsmedel

3. 2002/72/EG, kommissionens direktiv om plastmaterial och varor för livsmedel

 

 


Posttid: 19 oktober 2021